Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany,  na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany
Sídlo: Kvačany 82, 032 23 Kvačany

IČO: 37975561                            
Kód projektu: 084ZA030069

Názov a opis: Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSU Kvačany

Projektom navrhnuté opatrenia sú zamerané na obnovu kalamitou poškodených lesných porastov, včasnú a intenzívnu výchovu mladých lesných porastov a ochranu zalesnených plôch, kultúr a dospelých porastov pred abiotickými a biotickými škodlivými činiteľmi.

Predmety projektu:

A) Príprava plôch

B) Zalesňovanie

C) Ochrana proti burine

D) Ochrana proti zveri

E) Výchovné zásahy

F) Ochrana proti hmyzu

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 01.01.2016

Skutočný začiatok realizácie projektu: 1.4.2016

Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 31.12.2019

Miesto realizácie projektu: SR, okres Liptovský Mikuláš, obec Kvačany

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

Výška nenávratného finančného príspevku: 441 640,55 EUR

Kód výzvy:  3/PRV/2015
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Fokusová oblasť prioritná:  4 Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom
Opatrenie:     8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie:  8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami